Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kokie dokumentai pateikiami pažymai gauti? (Juridiniai asmenys)

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:
     -nustatytos formos prašymą (prašymo formos pavyzdys);
     -galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
     -atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
     -įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį ar faksu pateikiamas:
     -nustatytos formos prašymas (prašymo formos pavyzdys);
     -atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu
gali juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti pažymą elektroniniu būdu galima per elektroninių paslaugų portalą adresu: http://www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“ . Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: http://www.evaldzia.lt arba http://www.epaslaugos.lt

Juridinio asmens vadovas elektroniniu būdu gali įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo per elektroninių paslaugų portalą adresu http://www.ird.lt pasirinkęs nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Verslui“ pasirinkęs nuorodą „Įgaliojimų suteikimas“. Juridinio asmens vadovas suteiktą įgaliojimą gali bet kada panaikinti.

Registro pažyma pradedama rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 (Žin., 2012, Nr. 70-3601), nustatytą atlyginimo dydį.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją