Modernizuotas registras – naujos galimybės bendradarbiaujant su teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis

2013 05 17

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD) kartu su projekto partneriais – Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra (GP), Nacionaline teismų administracija (NTA) bei Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru (KTC) įvykdė „Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijų informacinėmis sistemomis funkcionalumo sukūrimo ir tobulinimo, siekiant keistis teistumo informacija su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis“ projektą, trukusį kelerius metus bei apjungusį net keturių institucijų, atsakingų už baudžiamojo proceso duomenų tvarkymą, pastangas gerinti registrų ir informacinių sistemų sąveiką bei duomenų kokybę.

Projekto eigoje pasikeitė modernizuojamo registro pavadinimas ir statusas: nuo 2012 m. liepos 1 d. registras reorganizuotas į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, turintį valstybės registro statusą.

Projektas pradėtas vykdyti Informatikos ir ryšių departamentui 2010 m. lapkričio mėn. 2 d. pasirašius finansinės paramos sutartį su Europos Komisija ir gavus dalinį programos „Baudžiamasis teisingumas“ finansavimą. Galimybė teikti paraiškas buvo sudaryta centrinėms institucijoms, tvarkančioms nacionalinius teistumo registrus. Projektas įgyvendina konkrečius programos „Baudžiamasis teisingumas“ tikslus – gerinti keitimąsi nacionaliniuose teistumo registruose tvarkoma informacija, naudojant kompiuterizuotas sistemas, Europos Sąjungos mastu sukurti ir įgyvendinti kompiuterizuotą keitimosi teistumo informacija sistemą.

Projekto metu įgyvendintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio bei 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį siekis – nuo 2012 m. balandžio 27 d. Lietuva pradėjo keistis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius per sukurtą Europos nuosprendžių informacinę sistemą ECRIS. Reikėtų pažymėti, kad Lietuva šiam tikslui pasiekti pasirinko sunkesnį būdą – savarankiškai kūrė programinę įrangą, nesinaudodama bendru sprendimu, tačiau gautas rezultatas pateisino pasirinkimą – sukurtas papildomas funkcionalumas, pritaikytas specifinei IRD veiklai. Naujai sukurta įranga suteikia galimybę apdoroti ne tik automatiniu būdu gautas užklausas ar pranešimus, bet ir popierinius dokumentus, gautus iš tų šalių, kurios šiuo metu dar neturi galimybių prisijungti prie ECRIS arba gautus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių. Projektu įgyvendinta ir kolegų iš Jungtinės Karalystės iniciatyva – nuo šiol asmenys, išvykę iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę, neteko galimybės piktnaudžiauti Jungtinės Karalystės teisėsaugos pareigūnų patiklumu. Tiek asmens duomenys, tiek kartu pateikti biometriniai duomenys (pirštų atspaudų duomenys), gauti iš Jungtinės Karalystės per ECRIS, sutikrinami IRD ir KTC registruose, todėl jau dabar pavyko išvengti kuriozinių situacijų, kai asmenys prisistatė žymių Lietuvos žmonių asmens duomenimis. Be minėtos iniciatyvos įgyvendinta ir nacionalinė – nacionalinės teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos centralizuotu kanalu IRD gali teikti užklausas ir gauti atsakymus iš Europos Sąjungos valstybių narių centrinių institucijų tvarkomų teistumo registrų. Informacija teikiama apie tose šalyse priimtus, įsiteisėjusius ir į nacionalinius teistumo registrus įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius.

Įgyvendinus projektą, pagaliau ženkliai sumažinti popierinių procesinių dokumentų mainai tarp IRD ir GP, NTA. Prokuratūrų ir teismų priimamais procesiniais dokumentais keičiamasi elektroniniu būdu, todėl duomenys gaunami nedelsiant, supaprastinamas procesas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus. Be to, per registro ir Informacinės prokuratūros sistemos IPS bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO sąveiką pateikiama elektroninė procesinio dokumento kopija, kuri saugoma Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, todėl, esant reikalui, visuomet galima patikrinti gautų duomenų teisingumą arba dokumento kopiją pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai. Suvienodintas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso kodifikuotų duomenų naudojimas informacinėse sistemose – IRD tvarkomais kodeksų klasifikatoriais dabar gali naudotis GP ir NTA.

Projekto patirtis parodė teisėsaugos, teisminių ir administracinių institucijų, teisinių profesijų atstovų ir informacinių technologijų profesijų atstovų bendradarbiavimo svarbą, informacijos ir geriausios praktikos keitimosi būtinybę įstaigose, tvarkančiose baudžiamojo proceso duomenis.