Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) įsteigtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) 1994 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 359, reorganizuojant ir sujungiant Informatikos tarnybą, Ryšių tarnybą bei Ryšių mazgą.

Informatikos ir ryšių departamentas, įgyvendindamas nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, numatytus veiklos tikslus, vykdo virš 30 viešojo administravimo funkcijų, viešojo saugumo bei elektroninės informacijos saugos valdymo srityse.

Įgyvendinant Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo darbų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“, 11 p., vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1V-4, Informatikos ir ryšių departamentas paskirtas valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėju.

Nuo 2016 m. birželio 30 d. Informatikos ir ryšių departamentas užtikrina informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas. Informatikos ir ryšių departamentas, kaip informacinių technologijų paslaugų teikėjas, teikia techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslaugą, techninę įrangą kaip paslaugą, programinės įrangos platformą kaip paslaugą, programinę įrangą kaip paslaugą ir konsultavimą kaip paslaugą.

Siekdamas efektyvaus ir patikimo vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, registrų bei tinklų veikimo, Informatikos ir ryšių departamentas kuria ir diegia saugias informacines ir ryšių technologijas (toliau – IRT) viešajam saugumui ir viešajam valdymui užtikrinti, nuosekliai inicijuoja ir įgyvendina projektus, susijusius su IRT plėtra bei sauga, bendradarbiauja su Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybių atsakingomis institucijomis bei Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru (UNODC), nuolat dalyvauja informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo srities tarptautiniuose renginiuose.

Informatikos ir ryšių departamentas užtikrina vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) tvarkymą, saugą, nepertraukiamą funkcionavimą ir operatyvų reagavimą į incidentus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Į VRTT įjungta daugiau kaip 15 000 fiksuoto telefono ryšio abonentų, daugiau kaip 7 000 kompiuterių.

Informatikos ir ryšių departamentas optimizuoja VRTT dalį prie išorinių Europos Sąjungos sienų. Tinklu naudojasi vidaus reikalų (policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos) įstaigos ir jų padaliniai, vykdantys savo užduotis savivaldybėse, kurių teritorija ribojasi su Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi ir Baltijos pajūryje.

Informatikos ir ryšių departamentas teikia „Tetra“ standarto skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio paslaugas Vidaus reikalų ministerijai bei jos reguliavimo srities įstaigoms, kurios ryšio saugumo ir funkcionalumo požiūriu atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Šengeno teisyno reikalavimus bei geriausią Europos Sąjungos praktiką.

Saugios skaitmeninio radijo ryšio paslaugos teikiamos virš 10 000 abonentų – nacionalinėms institucijoms, kurios pagal Šengeno konvencijos taisykles vykdo valstybės sienos apsaugos, policijos, migracijos srautų valdymo, Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo ir kitas viešojo saugumo užtikrinimo funkcijas. Radijo ryšiu padengta iki 99,9 proc. pasienio teritorijos prie išorinių Europos Sąjungos sienų ir virš 90 proc. likusios Lietuvos Respublikos teritorijos.

Informatikos ir ryšių departamentas užtikrina Vidaus reikalų informacinės sistemos (toliau –VRIS), kurią sudaro jungtinės informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros pagrindu veikiantys Vidaus reikalų ministerijos, informatikos ir ryšių departamento bei kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų valdomi ir tvarkomi valstybės ir žinybiniai registrai bei informacinės sistemos, kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą. Konsoliduotas VRIS sprendimas leidžia koordinuoti vidaus reikalų įstaigų funkcijoms vykdyti reikalingos informacijos išteklių naudojimą, užtikrinti jų integralumą, naudojimo efektyvumą ir saugą. Duomenims kaupti ir ieškoti naudojama duomenų bazių valdymo sistema "Oracle 10g", kuri veikia trijose tarnybinėse stotyse realizuojant RAC (angl. Real Application Cluster) technologiją.

Informatikos ir ryšių departamentas, siekdamas užtikrinti laiku įvykdytą Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) automatinį duomenų teikimą valstybės institucijoms ir įstaigoms, VRIS registrų automatinį duomenų teikimą susijusiems registrams, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – N.SIS) duomenų teikimą N.SIS duomenų gavėjams, taip pat VRIS CDB aktualizavimą valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenimis bei valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomų duomenų bazių duomenimis, kurie būtini Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijoms vykdyti, sudaro duomenų teikimo sutartis.

Informatikos ir ryšių departamentas, tvarkantis Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinę sistemą (toliau – N.SIS) ir Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą (toliau – N.VIS), yra Lietuvos centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi informacija su Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, kuri užtikrina antros kartos Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS) valdymą ir veikimą.

Informatikos ir ryšių departamentas įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių, kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Plėtoja N.VIS atsižvelgdamas į Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS) ir Vizų kodekso pasikeitimus – diegia N.VIS programinės priemones, užtikrinančias sąsają su C.VIS.

Informatikos ir ryšių departamentas plėtoja Lietuvos nacionalinę N.SIS atsižvelgdamas į Centrinės Šengeno informacinės sistemos (C.SIS) pokyčius – diegia N.SIS programines priemones, užtikrinančias sąsajas su C.SIS.

Informatikos ir ryšių departamentas dalyvauja įgyvendinant Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programos nuostatas.

Informatikos ir ryšių departamentas yra Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos (toliau – ARSIS )tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas. ARSIS informacinių technologijų priemonėmis vykdo valstybės informacinių išteklių atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną. Sudarytos sąlygos efektyviai valstybės informacinių išteklių saugos kontrolei, pagerinančios informacinių technologijų saugos atitikties ir rizikos vertinimų kokybę, užtikrinančios valstybės informacinių išteklių atitikties saugos reikalavimų valdymą, sumažinančios galimybę kilti elektroninės informacijos saugos incidentams.

Informatikos ir ryšių departamentas vykdo vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, registrų saugos įgaliotinio ir administratorių funkcijas. Informatikos ir ryšių departamento specialistai nuo 2011 m. dalyvauja rengiant elektroninės informacijos saugos teisinę bazę, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą tiek vidaus reikalų, tiek kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengia informaciją apie ryšių ir informacinių sistemų pažeidimų grėsmes (intensyvumą, pokyčius, raidos tendencijas), teikia rekomendacijas dėl grėsmių mažinimo ir šalinimo priemonių.

Informatikos ir ryšių departamentas teikia oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą šalyje Europos Sąjungos statistikos tarnybai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms bei Jungtinių Tautų statistikos tarnybai.

Informatikos ir ryšių departamentas – institucija, tvarkanti oficialiąją statistiką Lietuvos Respublikoje. Informatikos ir ryšių departamentas Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų pagrindu rengia ir skelbia Oficialiosios statistikos darbų programoje nustatytą oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą šalyje. Informatikos ir ryšių departamentas, siekdamas prisidėti prie naujų nusikalstamumo statistikos rengimo galimybių sukūrimo, dalyvauja Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro vykdomame projekte dėl Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus sukūrimo, kurio tikslas sukurti galimybę nusikalstamumo statistiką lyginti pasauliniu mastu. Taip pat aktyviai bendradarbiaujama su užsienio valstybių mokslo įstaigomis, atliekančiomis mokslinius nusikalstamumo tyrimus Europos Sąjungos mastu.

Informatikos ir ryšių departamento internetinėje svetainėje Lietuvos Respublikos žemėlapyje pateikiama išsami nusikalstamų veikų tyrimo statistinė informacija, taip pat interaktyvi Nusikalstamų veikų žinybinio registro informacija apie užregistruotas nusikalstamas veikas pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą.

Informatikos ir ryšių departamentas yra Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro valdytojas. Šio valstybės registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, teismams, mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti, taip pat užsienio šalių kompetentingoms institucijoms.

Tokiu būdu Informatikos ir ryšių departamentas prisideda prie saugesnės visuomenės kūrimo, vykdant nusikalstamų veikų prevenciją, atliekant ikiteisminį tyrimą, teisminį nagrinėjimą ir teismų sprendimų vykdymą. Be to, registro duomenų pagrindu fiziniams ir juridiniams asmenims išduodamos registro pažymos, kurios teikiamos Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, siekiant asmenims užsiimti tam tikra veikla, dirbti tam tikrą darbą, užimti atitinkamas pareigas, įgyti teises ir pareigas, kurios gali būti varžomos atsižvelgiant į registre tvarkomus teistumo duomenis.

Vadovaudamasis tarptautiniais, Europos Sąjungos teisės aktais ir dvišalėmis sutartimis, Informatikos ir ryšių departamentas keičiasi nacionalinio Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis su užsienio šalimis.

Informatikos ir ryšių departamentas paskirtas Lietuvos Respublikos centrine institucija, atsakinga už keitimąsi teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotomis institucijomis. Informacija su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis nuo 2012 m. balandžio 27 d. keičiamasi elektroniniu būdu per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS. Nacionalinės teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos elektroniniu būdu teikia paklausimus centrinei Lietuvos Respublikos institucijai – Informatikos ir ryšių departamentui, kuris perduoda juos per Europos nuosprendžių informacinę sistemą Europos Sąjungos šalių centrinėms institucijoms ir tuo pačiu būdu gauna teistumo duomenis iš Europos Sąjungos šalių centrinių institucijų.

Informatikos ir ryšių departamentas dalyvauja Europos Komisijos ir valstybių narių vykdomuose projektuose, susijusiuose su teistumo informacijos keitimosi mechanizmų supaprastinimu ir tobulinimu: „Network of Judicial Registers“, „European Index of Convicted Third Country Nationals (EICTCN)“, „Mutual Understanding of Criminal Records Information (MUCRI)“, „UK Fingerprint Exchange within the European Union (FEEU)“, „ECRIS Support Programme (ESP)“, „ECRIS Fingerprint Exchange Practitioner Network (EFEN)“.