Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) įsteigtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) 1994 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 359, reorganizuojant ir sujungiant Informatikos tarnybą, Ryšių tarnybą bei Ryšių mazgą.

Informatikos ir ryšių departamentas, įgyvendindamas nuostatuose, patvirtintuose vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, numatytus veiklos tikslus, vykdo virš 30 funkcijų viešojo administravimo ir viešojo saugumo valdymo srityse.

Vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1V-4 Informatikos ir ryšių departamentas paskirtas informacinių technologijų paslaugų teikėju.

Nuo 2016 m. birželio 30 d. Informatikos ir ryšių departamentas užtikrina informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas. Informatikos ir ryšių departamentas, kaip informacinių technologijų paslaugų teikėjas, teikia techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslaugą, techninę įrangą kaip paslaugą, programinės įrangos platformą kaip paslaugą, programinę įrangą kaip paslaugą ir konsultavimą kaip paslaugą.

Siekdamas efektyvaus ir patikimo vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, registrų bei tinklų veikimo, Informatikos ir ryšių departamentas kuria ir diegia saugias informacines ir ryšių technologijas (toliau – IRT) viešajam saugumui ir viešajam valdymui užtikrinti, nuosekliai inicijuoja ir įgyvendina projektus, susijusius su IRT plėtra bei sauga, bendradarbiauja su Europos Sąjungos, valstybių narių atsakingomis institucijomis, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA), Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuru (UNODC), nuolat dalyvauja informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo srities tarptautiniuose renginiuose.

Informatikos ir ryšių departamentas užtikrina vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) tvarkymą, saugą, nepertraukiamą funkcionavimą ir operatyvų reagavimą į incidentus. Į VRTT įjungta daugiau kaip 15 000 fiksuoto telefono ryšio abonentų, daugiau kaip 11 000 kompiuterių. Tinklu naudojasi Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos.

Informatikos ir ryšių departamentas teikia „Tetra“ standarto skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio paslaugas Vidaus reikalų ministerijai bei jos reguliavimo srities įstaigoms, kitoms institucijoms ir įstaigoms, reaguojančioms į pagalbos prašymus, institucijoms, vykdančioms gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų, kitų grėsmių nacionaliniam saugumui valdymą ir prevenciją, pasirengimą tokių situacijų valdymui bei sąveikai su Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis užtikrinti. Skaitmeninio radijo ryšio paslaugos teikiamos virš 11 000 abonentų. Radijo ryšiu padengta iki 99,9 proc. pasienio teritorijos prie išorinių Europos Sąjungos sienų ir virš 90 proc. likusios Lietuvos Respublikos teritorijos.

Informatikos ir ryšių departamentas užtikrina informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros pagrindu veikiančių Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento bei kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų valdomų ir tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą. Konsoliduota informacinių išteklių infrastruktūra sudaro prielaidas koordinuoti vidaus reikalų įstaigų funkcijoms vykdyti reikalingų informacinių išteklių naudojimą, užtikrinti jų integralumą, naudojimo efektyvumą ir saugą.

Informatikos ir ryšių departamentas, siekdamas užtikrinti tvarkomų registrų ir informacinių sistemų automatinį duomenų teikimą valstybės institucijoms ir įstaigoms, automatinį duomenų teikimą susijusiems registrams, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – N.SIS) duomenų teikimą N.SIS duomenų gavėjams, taip pat aktualizavimą valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenimis bei valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomų duomenų bazių duomenimis, kurie būtini Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijoms vykdyti, sudaro duomenų teikimo sutartis.

Informatikos ir ryšių departamentas, tvarkantis N.SIS ir Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą (toliau – N.VIS), yra Lietuvos centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi informacija su Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, kuri užtikrina Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS) ir Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS) valdymą ir veikimą.

Informatikos ir ryšių departamentas įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl VIS ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių, kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Plėtoja N.VIS atsižvelgdamas į Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS) ir Vizų kodekso pasikeitimus – diegia N.VIS programinės priemones, užtikrinančias sąsają su C.VIS.

Informatikos ir ryšių departamento specialistai nuo 2011 m. dalyvauja rengiant valstybės informacinių išteklių valdymo ir saugos, elektroninės informacijos saugos teisinę bazę, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą tiek vidaus reikalų, tiek kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, esančioms Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojomis.

Informatikos ir ryšių departamentas skiria ypatingą dėmesį informacijos, tvarkomos atliekant departamento nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, saugos užtikrinimui. 2019 m. departamentas įdiegė informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS), kuri buvo įvertinta nepriklausomų auditorių, patvirtinusių, kad ISVS atitinka tarptautinio saugos grupės standarto ISO/IEC 27001 reikalavimus. Sertifikavimo sritis – informacinių ir telekomunikacinių technologijų paslaugų teikimas. Departamentui išduotas sertifikatas Nr. TIC 15 121 19119, patvirtinantis informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standartui DIN EN ISO/IEC 27001:2017 (atitinka ISO/IEC 27001:2013, įskaitant Cor 1:2014 ir Cor 2:2015), tapatus LST EN ISO/IEC 27001:2017.

Informatikos ir ryšių departamentas teikia oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą šalyje Europos Sąjungos statistikos tarnybai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms bei Jungtinių Tautų statistikos tarnybai.

Informatikos ir ryšių departamentas – institucija, tvarkanti oficialiąją statistiką Lietuvos Respublikoje. Informatikos ir ryšių departamentas Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų pagrindu rengia ir skelbia Oficialiosios statistikos darbų programoje nustatytą oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą šalyje. Informatikos ir ryšių departamentas, siekdamas prisidėti prie naujų nusikalstamumo statistikos rengimo galimybių sukūrimo, dalyvauja Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro vykdomame projekte dėl Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus sukūrimo, kurio tikslas sukurti galimybę nusikalstamumo statistiką lyginti pasauliniu mastu. Taip pat aktyviai bendradarbiaujama su užsienio valstybių mokslo įstaigomis, atliekančiomis mokslinius nusikalstamumo tyrimus Europos Sąjungos mastu.

Informatikos ir ryšių departamento internetinėje svetainėje Lietuvos Respublikos žemėlapyje pateikiama išsami nusikalstamų veikų tyrimo statistinė informacija, taip pat interaktyvi Nusikalstamų veikų žinybinio registro informacija apie užregistruotas nusikalstamas veikas pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą.

Informatikos ir ryšių departamentas yra Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro valdytojas ir tvarkytojas. Šio valstybės registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, teismams, mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms, Lietuvos kalėjimų tarnybos padaliniams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti, taip pat užsienio šalių kompetentingoms institucijoms.

Tokiu būdu Informatikos ir ryšių departamentas prisideda prie saugesnės visuomenės kūrimo, vykdant nusikalstamų veikų prevenciją, atliekant ikiteisminį tyrimą, teisminį nagrinėjimą ir teismų sprendimų vykdymą. Be to, šio registro duomenų pagrindu fiziniams ir juridiniams asmenims išduodamos pažymos, kurios teikiamos Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, siekiant asmenims užsiimti tam tikra veikla, dirbti tam tikrą darbą, užimti atitinkamas pareigas, įgyti teises ir pareigas, kurios gali būti varžomos atsižvelgiant į registre tvarkomus teistumo duomenis.

Vadovaudamasis tarptautiniais, Europos Sąjungos teisės aktais ir dvišalėmis sutartimis, Informatikos ir ryšių departamentas keičiasi nacionalinio Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis su užsienio šalimis.

Informatikos ir ryšių departamentas paskirtas Lietuvos Respublikos centrine institucija, atsakinga už keitimąsi teistumo informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotomis institucijomis. Informacija su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis nuo 2012 m. balandžio 27 d. keičiamasi elektroniniu būdu per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS. Nacionalinės teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos elektroniniu būdu teikia paklausimus centrinei Lietuvos Respublikos institucijai – Informatikos ir ryšių departamentui, kuris perduoda juos per Europos nuosprendžių informacinę sistemą Europos Sąjungos šalių centrinėms institucijoms ir tuo pačiu būdu gauna teistumo duomenis iš Europos Sąjungos šalių centrinių institucijų.

Informatikos ir ryšių departamentas dalyvavo Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių vykdomuose projektuose, susijusiuose su teistumo informacijos keitimosi mechanizmų supaprastinimu ir tobulinimu: „Network of Judicial Registers“, „European Index of Convicted Third Country Nationals (EICTCN)“, „Mutual Understanding of Criminal Records Information (MUCRI)“, „UK Fingerprint Exchange within the European Union (FEEU)“, „ECRIS Support Programme (ESP)“, „ECRIS Fingerprint Exchange Practitioner Network (EFEN)“.