Skelbiamas konkursas Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Informacinių sistemų plėtros skyriaus A lygio 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ieško Informacinių sistemų plėtros skyriaus programinės įrangos kūrėjo (pareigybės lygis – A2)

Pareigybės paskirtis  – užtikrinti vieningą Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą.

Reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus,  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimo ir vystymo reikalavimus bei pagrindines kryptis;

3. turėti darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ir diegimo srityje, naudojant duomenų bazių valdymo sistemą ORACLE, mokėti SQL, PL/SQL kalbą;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją rengti išvadas, ataskaitas;

5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.

Funkcijos:

1. dalyvauja vidaus reikalų srities valstybės ir žynybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ar plėtros darbo grupėse, siekiant užtikrinti vieningą jų tvarkymą ir plėtrą;

2. vertina techninių pasiūlymų techninę ir kvalifikacinę dalį, siekiant įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas vidaus reikalų srityje;

3. analizuoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigoms;

4. kuria ir vykdo priežiūrą vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų duomenų teikimo taikomąją programinę įrangą;

5. sprendžia departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus pagal pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;

6. dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą.

Siūlome:

 • lankstų darbo grafiką;
 • karjeros bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • geranorišką kolektyvą;
 • nuo 6,1 iki 7 (priklausomai nuo darbo stažo informacinių sistemų kūrimo ir diegimo srityje) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, mokama kintamoji dalis ir priemokos.

Dokumentai priimami:

Iki 2018 m. birželio 29 d. siųsti prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą el. paštu egle.mikaliuniene@vrm.lt .

Pretendentai, atitinkantys  atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu  ir kviečiami į atranką.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ieško Informacijos saugos skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialisto (pareigybės lygis – A2)

Pareigybės paskirtis  – vykdyti Vidaus reikalų ministerijos valdomų ir Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų elektroninės informacijos saugos politikos įgyvendinimo priežiūrą, saugumo įvykių analizę, privilegijuotų naudotojų veiksmų peržiūrą ir kontrolę.

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, valdymą ir tvarkymą, elektroninius ryšius, elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 4. išmanyti Windows, Unix/Linux šeimos operacinių sistemų, tinklo techninės ir programinės įrangos administravimo, saugos užtikrinimo, saugos incidentų valdymo principus.

Funkcijos:

 1. dalyvauja įgyvendinant elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo organizacines ir technines priemones Departamente;
 2. atlieka ir dalyvauja atliekant Departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų rizikos vertinimą, informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimą, pažeidžiamumų vertinimą, prireikus rengia vertinimo ataskaitas, trūkumų ir pažeidžiamumų šalinimo planus, koordinuoja pažeidžiamumų šalinimą;
 3. užtikrina saugos įvykių analize pagrįstą Departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų bei jų infrastruktūros saugos stebėseną, prireikus rengia ataskaitas, rekomendacijas ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
 4. vykdo Departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną, tvarko ir analizuoja Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) duomenis, prireikus rengia ataskaitas, rekomendacijas ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
 5. administruoja Departamento saugos įvykių kaupimo, koreliavimo ir analizės sistemas;
 6. administruoja Departamento privilegijuotų naudotojų veiksmų priežiūros ir kontrolės sistemas;
 7. dalyvauja vykdant elektroninės informacijos saugos ir kibernetinių incidentų prevenciją; naudodamas Departamento saugos sistemų teikiamą informaciją, praneša apie elektroninės informacijos saugos ir kibernetinius incidentus, dalyvauja jų valdyme, teikia siūlymus dėl saugos sistemų efektyvumo didinimo; 
 8. savarankiškai ar bendradarbiaudamas su įrangos kūrėjais ir jų oficialiais atstovais optimizuoja administruojamos įrangos parametrus, siekiant padidinti jos našumą, saugą, užtikrinti nepertraukiamą veikimą, pagerinti incidentų aptinkamumą bei jų valdymo efektyvumą;
 9. planuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl administruojamos įrangos išteklių plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo;
 10. pagal kompetenciją rengia ir derina saugos politikos įgyvendinimo, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų projektus;
 11. analizuoja informaciją apie naujas informacinių technologijų saugos ir kibernetinio saugumo technines bei programines priemones, tiria jų galimybes ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų panaudojimo departamento uždaviniams įgyvendinti;
 12. bendradarbiauja su Departamento skyriais ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniais, atsakingais už valstybės informacinių sistemų, registrų, jų infrastruktūros bei saugos priemonių administravimą, su paslaugų teikėjais, užtikrinančiais Departamento funkcijoms vykdyti būtinų paslaugų teikimą;
 13. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai, įgyvendinti Skyriaus veiklos planai.

Siūlome:

 • lankstų darbo grafiką;
 • karjeros bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • geranorišką kolektyvą;
 • nuo 6,1 iki 7 (priklausomai nuo darbo stažo informacinių sistemų kūrimo ir diegimo srityje) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, mokama kintamoji dalis ir priemokos.

Dokumentai priimami:

Iki 2018 m. liepos 5 d. siųsti prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą el. paštu egle.mikaliuniene@vrm.lt .

Pretendentai, atitinkantys  atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu  ir kviečiami į atranką.

Skelbimai dėl studentų praktikos atlikimo