Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinis registras taps valstybės registru

2011 08 19

2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymą, kuriuo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigs Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą priimdama nutarimą dėl jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo.

Šiuo metu veikiantis registras turi žinybinio registro statusą, nors jo duomenys teikiami ne tik žinybiniu lygmeniu, t. y. ne tik Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžioms įstaigoms, bet ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai, ministerijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms, institucijoms ir įstaigoms prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, teismams, prokuratūroms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms. Be to, žinybinio registro duomenys teikiami ir užsienio šalių kompetentingoms institucijoms, vadovaujantis Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais bei dvišaliais Lietuvos Respublikos susitarimais.

Pasak Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo Brunono Aranausko, duomenys, patvirtinantys teistumo faktą, šiai dienai yra itin svarbūs ne tik atliekant ikiteisminį tyrimą ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas, kitų Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institucijų veiklai, bet ir visuomeniniame gyvenime. Teistumo informacijos tvarkymo skyrius šiai dienai savo veikloje vadovaujasi daugiau nei 74 nacionaliniais teisės aktais, kurių pagrindu skyrius patikrina asmens duomenis Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniame registre bei pateikia atitinkamą informaciją nacionalinėms institucijoms bei fiziniams ir kitiems juridiniams asmenims, pvz. asmenys tikrinami priimant į darbą, norint įsigyti ginklą, prieš suteikiant pilietybę ir pan. „Suprasdami Registre tvarkomų duomenų svarbą ir reikšmę prieš 2-jus metus parengėme įstatymo, suteikiančio žinybiniam registrui valstybės registro statusą, projektą, už kurį 2011 m. birželio 22 d. Seime parlamentarai priimant įstatymą balsavo vienbalsiai“ – teigė Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjas.

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre bus kaupiami duomenys apie įtariamus, kaltinamus ir teistus fizinius ir juridinius asmenis. Jame bus tvarkomi dėl registro objektų ikiteisminio tyrimo metu priimtų nutarimų ir nutarčių bei teisminio nagrinėjimo metu priimtų nutarčių ir nuosprendžių duomenys, duomenys apie jiems paskirtų bausmių vykdymą ir atlikimą, taip pat duomenys apie jų teistumą, teistumo laiko sutrumpinimą, teistumo panaikinimą ir išnykimą. Registro duomenys viešai neskelbiami. Jame sukaupta informacija bus teikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms jų funkcijoms atlikti.

Tikimasi, kad žinybinio registro statusą pakeitus į valstybės registro, bei įstatymu nustačius pareigą duomenų teikėjams teikti reikiamus duomenis registrui laiku, bus užtikrintas efektyvesnis registro duomenų tvarkymas. Be to, įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys apsikeitimą Registro duomenimis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Valstybinio statuso suteikimas Registrui leis tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, keičiantis Registro duomenimis su užsienio šalimis.

Įstatymas įsigalioja 2012 m. kovo 1 d.