Gerinama Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro sąveika su Teismų informacine sistema

2011 09 08

  2011 m. rugsėjo 6 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus Kęstučio Vaškevičiaus susitikimo su Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) atstovais metu buvo aptartos Teismų informacinės sistemos LITEKO bei Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro integravimo galimybės.

Kaip teigė Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė, ši integracija būtina siekiant gerinti Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro sąveiką su kitų nacionalinių teisėsaugos institucijų informacinėmis sistemomis ir sėkmingai įvykdyti šiuo metu Informatikos ir ryšių departamento įgyvendinamą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Sukurti ir tobulinti Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijų sistemomis funkcionalumą, siekiant keistis teistumo informacija su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis“. „Nacionalinė teismų administracija buvo viena iš dalyvaujančių institucijų, Informatikos ir ryšių departamentui įgyvendinant Įtariamų kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro modernizavimo projektą, siekiant prisijungti prie būsimos Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS, todėl mūsų bendradarbiavimas labai svarbus ir šio tęstinio projekto tolesniuose įgyvendinimo etapuose“, – sakė A. Pupkovienė.

Iki šiol visa informacija iš teismų apie paskirtas kardomąsias ir laikinąsias procesines prievartos priemones, priimtus sprendimus baudžiamosiose bylose bei informacija apie bausmių vykdymą ir atlikimą Informatikos ir ryšių departamentui teikiama raštu. Suderinus Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro ir Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų struktūras ir nustačius automatinį duomenų teikimo būdą, reikiama informacija šiam registrui būtų teikiama elektroniniu būdu. Tai užtikrintų greitesnį informacijos teikimą, gaunamų duomenų tikslumą ir išsamumą, taip pat sutaupytų lėšas, skirtas pašto išlaidoms.

Informatikos ir ryšių departamentas yra Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro tvarkytojas. Registre, kurio duomenys neskelbiami, kaupiama informacija apie įtariamus, kaltinamus ir teistus fizinius bei juridinius asmenis – ikiteisminio tyrimo metu priimtus nutarimus ir nutartis bei teisminio nagrinėjimo metu priimtas nutartis ir nuosprendžius, paskirtų bausmių vykdymą ir atlikimą, taip pat apie paskirtą teistumą, teistumo laiko sutrumpinimą, teistumo panaikinimą ir išnykimą. Tokia informacija yra svarbi ne tik ikiteisminio tyrimo institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą ar teismams nagrinėjant baudžiamąsias bylas, bet ir kitoms kompetentingoms Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institucijoms, kurios, atsižvelgdamos į registre tvarkomus duomenis, priiminėja sprendimus dėl tam tikrų asmenų teisių ir (ar) laisvių suvaržymo, pavyzdžiui, tikrinant asmenis prieš priimant į darbą, įsigyjant ginklą, suteikiant pilietybę ir pan.