Įdiegti Nusikalstamų veikų žinybinio registro patobulinimai

2012 11 06

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vykdydamas įsipareigojimus pagal 2007 m. Europos Komisijos ir departamento sudarytą sisteminės partnerystės sutartį, pagal kurią departamentas turėtų įvykdyti bent vieną projektą, įgyvendinantį Europos Sąjungos Tarybos sprendimu įkurtos specialiosios programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ tikslus, vykdo Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimo pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą projektą. 2010 metais prasidėjusios projekto veiklos šiuo metu eina į pabaigą – įdiegti Nusikalstamų veikų žinybinio registro patobulinimai, vykdomas galutinis bandomosios eksploatacijos etapas.

Registrui tobulinti panaudotos naujos informacinių technologijų galimybės – duomenys apie nusikalstamas veikas atvaizduojami pritaikant geografinę informacinę sistemą, kuri leidžia atvaizduoti duomenis Lietuvos Respublikos žemėlapyje pagal tikslią nusikalstamos veikos padarymo vietą savivaldybės teritorijoje. Taip pat registras susietas su Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemos (EULOCS) klasifikatoriumi, pagal kurį nusikalstamumo statistiką, grindžiamą suderintais nusikalstamų veikų apibrėžimais ir duomenų rinkimo tvarka, bus galima palyginti Europos Sąjungos lygiu.

Naujais registro patobulinimais galės naudotis tiek visuomenė, tiek teisėsaugos institucijos. Teisėsaugos institucijų pareigūnams registro programinėje įrangoje sukurta nauja funkcija „Atvaizdavimas žemėlapyje“, skirta atlikti nusikalstamos veikos paiešką interaktyviuose žemėlapiuose pagal baudžiamosios bylos numerį – rasta nusikalstama veika ne tik atvaizduojama žemėlapyje pagal jos padarymo vietą (adresą), bet ir pateikiama išsami nusikalstamos veikos informacija. Taip pat galima paieška pagal įvarius kriterijus, pvz.: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) straipsnius, EULOCS klasifikatoriaus kodus, periodą, adresą ir t. t. Teisėsaugos institucijų pareigūnai (tyrėjai ir prokurorai) nuo šiol galės stebėti erdvinį nusikalstamų veikų pasiskirstymą, analizuoti sąsajas, reiškinių tendencijas, priežastinius ryšius, planuoti prevencines priemones ir vertinti jų taikymo efektyvumą.

Visuomenei interneto svetainėje sukurta vieša neatlygintina registro elektroninė paslauga „Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje“, leidžianti naudotis erdvine statistine informacija. Interneto svetainėje pateikiami interaktyvūs žemėlapiai, kuriuose, pagal pasirenkamus paieškos kriterijus (BK straipsnius, EULOCS klasifikatoriaus kodus, periodą, adresą ir t. t), galima stebėti Lietuvos Respublikos teritorijoje įvykdytas nusikalstamas veikas, analizuoti jų kaitą ir pasiskirstymą, objektyviai įvertinti teritorijos saugumą.

Taip pat atnaujinta interneto svetainės sritis „Nusikalstamumo statistika“, kurioje viešai ir neatlygintinai skelbiama išsami nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamosios teisenos statistinė informacija – be nuolat skelbtų ataskaitų apie užregistruotas nusikalstamas veikas ir jų ikiteisminio tyrimo rezultatus, paskelbtos Nacionalinės teismų administracijos parengtos ataskaitos apie baudžiamųjų bylų teisminį nagrinėjimą bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengtos suvestinės apie bausmių paskyrimą ir jų atlikimą.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas užsienio šalių interneto naudotojams, interneto svetainės srityse „Nusikalstamumo statistika“, „Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje“ informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Nuo šiol Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių interneto naudotojai, norintys gauti registro statistinius duomenis, kurie neskelbiami interneto svetainėje, turi galimybę interneto svetainėje užsakyti elektroniniu būdu individualų registro statistinių duomenų parengimą.