Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975) 15 straipsnio 1 dalimi, Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamos šios administracinės paslaugos:

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas asmenims:

 1. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymų išdavimas asmenims: 
  1. pažymų išdavimas fiziniams asmenims;
  2. pažymų išdavimas juridiniams asmenims.
 2. Nusikalstamų veikų žinybinio registro pažymų išdavimas asmenims:  
  1. pažymų išdavimas fiziniams asmenims;
  2. pažymų išdavimas juridiniams asmenims.
 3. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro pažymų išdavimas asmenims:
  1. pažymų išdavimas fiziniams asmenims;
  2. pažymų išdavimas juridiniams asmenims.

Įstatymų nustatytos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos turimos informacijos teikimas asmenims:

 1. Informacijos apie departamento veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.
 2. Informacijos apie registruose ir informacinėse sistemose tvarkomus duomenis teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims:
  1. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu;
  2. Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų pagrindu;
  3. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu;
  4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų apibendrintų duomenų pagrindu.
 3. Statistinės informacijos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims – Nusikalstamų veikų žinybinio registro apibendrintų, susistemintų, suvestinių statistinių duomenų pagrindu.

Administracinės procedūros vykdymas:

 1. Asmenų skundų ar pranešimų apie departamento veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas.
 2. Asmenų skundų ar pranešimų, susijusių su konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarka, nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas.  
 3. Asmenų skundų ar pranešimų, susijusių su duomenų tvarkymu registruose, nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas:
  1. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro;    
  2. Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinio registro.