Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo Nr. XII-603 pavadinimo ir 1, 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymu nuo 2017 m. sausio 1 d., reorganizavus Administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR), pradėjo veikti Administracinių nusižengimų registras (ANR). ANR yra registruojami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai. ANR objektais taip pat yra laikomi administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki ANK įsigaliojimo, kurie neperkvalifikuoti į administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

ANR naudotojų dėmesiui

Pareigūnams, kurie pagal ANK 589 str. turi teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) kurie turi teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, turi būti suteiktos ANR naudotojų teisės. Naudotojų teisių suteikimo tvarka nesikeičia, naudotojai registruojami ta pačia tvarka, kaip ir prie ATPR.

Administracinis nusižengimas registruojamas ANR, jeigu procesinis sprendimas (surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu arba priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje), kuriuo paskirta bauda, priimtas po 2015 m. liepos 1 d. Teismų priimtus nutarimus administracinio nusižengimo byloje, kai protokolas nesurašomas (pvz. kai prokuroras pasinaudoja teise kreiptis į apylinkės teismą iškelti administracinio nusižengimo bylą, melagingų parodymų teikimas) į ANR įkelia ir administracinį nusižengimą užregistruoja ANR ta ikiteisminio tyrimo įstaiga, kurios ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas (arba kurios ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti) arba ta įstaiga, kurios byla buvo nagrinėjama teisme.

Sprendimas dėl administracinio nusižengimo įregistravimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio nusižengimo nustatymo ir įregistruotas ANR ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įregistruoti ANR objektą į ANR priėmimo, o jeigu surašomas popierinis procesinis dokumentas, ANR objektas procesinio dokumento pagrindu įregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo procesinio dokumento surašymo. Duomenų pakeitimai į ANR įrašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos informacijos gavimo.

Nutarimus skirti baudą vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija, antstoliai Administracinių nusižengimų kodekse, Civilinio proceso kodekse, Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

Teismų priimtus nutarimus administracinio nusižengimo byloje, kai protokolas surašomas, į ANR įkelia ir nutarimo duomenis į ANR įrašo tos įstaigos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, ANR naudotojas.

Dėmesio! Naudotojams, kuriems jau yra suteiktos prieigos teises prie ATPR, naujai pildyti prašymų dėl teisių suteikimo prie ANR nereikės, naudotojams teisės bus suteiktos automatiniu būdu. Prašymus ir pasižadėjimus pildo tik naujai registruojami ANR naudotojai.
Dėmesio! Informuojame, kad pasibaigus ANR naudotojo tarnybos (darbo) santykiams (pasikeitus darbovietei, pareigoms ar pan.) ANR naudotojo teisė dirbti su ANR automatiškai panaikinama. Todėl, darbuotojams, kuriems dėl įstaigos reorganizavimo pasikeitė įstaigos ar struktūrinio padalinio pavadinimas ar pareigų pavadinimas, būtina iš naujo pateikti prašymus dėl prieigos prie ANR teisių suteikimo ir pasižadėjimus laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų.

Specialiųjų teisės aktų, nustatančių reikalavimus, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, klasifikatorių tvarko Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM. Vadovaujantis ANR nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo", 11.3 papunkčiu, ANR tvarkytojai privalo užtikrinti, kad Informatikos ir ryšių departamentui būtų teikiamos aktualios ANR klasifikatorių reikšmės, todėl valstybės institucijos ar įstaigos privalo sekti jų veikloje aktualių teisės aktų, nustatančių reikalavimus, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, pakeitimus ir informaciją apie poreikį keisti šiuos teisės aktus ANR klasifikatoriuje siųsti el.paštu .

SVARBU. Prisijungimo prie ANR būdai:

  1. Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas (toliau – SVDPT). SVDPT valdytojas – VĮ “Infostruktūra“. Reikia kreiptis į VĮ “Infostruktūra“ ir užpildyti prisijungimo prie ANR vartotojų grupės formą (pateikia vadybininkas). Prieš jungiantis atlikti naudotojų darbo vietos konfigūravimą pagal šią instrukciją (darbo vietos konfigūravimo instrukcija).
  2. Šifruotas duomenų kanalas (toliau – VPN). Naudoti esamą ar naujai sukurtą VPN su Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM ugniasiene. Prieš jungiantis atlikti naudotojų darbo vietos konfigūravimą pagal šią instrukciją (darbo vietos konfigūravimo instrukcija).
  3. Mobiliosioms darbo vietoms ar nedideliam naudotojų kiekiui skirtas būdas. Prie aplikacijos jungiamasi per išorinį portalą. Prieš jungiantis reikia užpildyti kompiuterizuotos darbo vietos formą. Tokiu atveju jei išorinis IP adresas keičiasi iš vieno į kitą, reikia iš naujo pildyti kompiuterizuotos darbo vietos formą nurodant seną IP ir naują IP adresus. Užpildytas ir nuskanuotas formas siųsti el. pašto adresu . Rašydami laišką , laiško temoje (angl. "subject") būtinai nurodykite "Dėl prisijungimo prie ANR", nenurodžius temos, jūsų prašymas gali būti neįvykdytas.

Jungiantis per SVDPT arba VPN (1 arba 2 būdas) ANR aplikacija pasiekiama:

Jungiantis per išorinį portalą nėra galimybės pasiekti mokomąją ANR sistemą

Pagalba ANR naudotojams

Prisijungimo prie ANR slaptažodį galima pasikeisti per ANR aplikacijos modulį „Slaptažodžio keitimas“. Modulis taip pat  pasiekiamas adresu: https://atpr.vrm.lt/pass/

Su ANR registru susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ITT Paslaugų tarnybą: tel. (8 5) 271 7777, el. paštas 

Kreiptis į Paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.)

Projektas „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“, finansuojamas ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.