Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2017 / Sausis - Rugsėjis

6 psl. LR BK 165-177 straipsniai

Užre- Iš jų Tyrimo rezultatai
gist-
ruota Nusi- Sunkių Baudž- BPK BPK BPK Nutr- Nutr- Susta- Nutr-
BK Skyrius nusi- kalti- ir la- iamųjų 220 418 426 aukta aukta bdyta aukta
kals- bai nusi- str. str. str. BPK BPK BPK BPK
tamų sunkių žengi- 3str. 212 s. 3str. 3str.
veikų nusik. pagr. pagr. 1ž.1d. 2ž.2d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
XXIV Skyrius
Nusikaltimai asmens privataus
gyvenimo neliečiamumui
Neteisėtas asmens būsto neliečia-
mumo pažeidimas BK 165 str. 2 28 28 13 7 2 5 1 5
Asmens susižinojimo neliečiamumo
pažeidimas BK 166 str. 3 66 66 60 2 1
Neteisėtas informacijos apie privatų
asmens gyv. rinkimas BK 167 str. 4 89 89 5 2 7 1 1
Neteisėtas informacijos apie asmens
gyvenimą atskleidimas ar panaudojim.
BK 168 str. 5 11 11 1 1 4 1
Iš viso 6 194 194 79 10 2 18 2 8
XXV Skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi-
žengimai asmens lygiateisiškumui ir
sąžinės laisvei
Diskriminavimas dėl tautybės,rasės
lyties,kilmės,religijos ar kitos
grupinės priklausomybės BK 169 str. 7 1
Kurstymas prieš bet kokios tautos,
rasės,etninę,religinę ar kitokią
žmonių grupę BK 170 str. 8 18 18 12 2 16 4 10
Grupių ir organizacijų, turinčių
tikslą diskriminuoti žmonių grupę
arba kurstyti prieš ją,kūrimas ir
veikla BK 170 str,1ž. 9
Viešas pritarimas tarptautiniams
nusikaltimams,SSRS ar nacistinės
Vokietijos nusikaltimams Lietuvos
Respublikai ar jos gyventojams, jų
ar šiurkštus menkinimas
BK 170 str,2ž. 10 4 4 1 3
Trukdymas atlikti religines apeigas
ar religines iškilmes BK 171 str. 11
Iš viso 12 22 22 13 2 17 4 13
XXVI Skyrius
Nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms
ir LR Prezidento,Seimo,Europos Par-
lamento bei Savyvaldybių Tarybų
rinkimų ar referndumų tvarkai
Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar
referendumo teise BK 172 str. 13 2
Rinkimų ar referendumo dokumento
suklastojimas arba suklastoto rin-
kimų ar referendumo dokumento pa-
naudojimas BK 173 str. 14
Neteisingas rinkimų balsų suskai-
čiavimas BK 174 str. 15
Rinkimų ar referendumo dokumento su-
naikinimas,sugadinimas,pagrobimas
arba paslėpimas BK 175 str. 16 1
Iš viso 17 3
XXVII Skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi-
žengimai asmens socialinėms teisėms
Darbų saugos ir sveikatos apsaugos
darbe reikalavimų pažeidimas
BK 176 str. 18 75 75 42 6 1 88 12
Trukdymas profesinių sąjungų veiklai
BK 177 str. 19 1
Iš viso 20 75 75 42 6 1 89 12

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2017 10 09

Numeris: NR. (6-2) 24St -165

Parsisiųsti: