Skip to main content
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Direktorius Tomas Stankevičius 354
Direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė 348
Direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis 356
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Vitalija Šatienė 346
Skyriaus patarėja Irma Bagdzevičienė 404
Vyriausioji specialistė Beatričė Česnavičienė 403
Vyriausioji specialistė Deima Savukynaitė 403
Vyriausiasis specialistas Tomas Girininkas 146
Vyriausioji specialistė Ala Galinienė 403
Vyriausioji specialistė Kristina Križianauskaitė 402
Vyriausioji specialistė Laima Gatelytė 402
Vyriausioji specialistė Eglė Mikaliūnienė 402
Vyriausioji specialistė Rita Vilemienė Priimamasis
Vyriausioji specialistė Diana Janavičienė Priimamasis
Klientų informavimo tarnautojas Natalija Demšienė Priimamasis
Teisininkas Arūnas Budrevičius 403
Materialinių vertybių ir paslaugų administratorius Gediminas Antanas Šlėkta 110
Materialinių vertybių ir paslaugų administratorius Valerij Lastovskij 106
Materialinių vertybių administratorius Liudmila Pledienė 106
Materialinių vertybių administratorius Zita Skendelienė 110
Materialinių vertybių administratorius Jurijus Čivilis 146
Raštinės administratorė Irena Cholodinskaja 360
Raštinės administratorė (referentė) Aušra Giriūnaitė 354
Raštinės administratorė Judita Jaruševičiūtė 360
Archyvo tvarkytoja Roma Norkutė 403
 • įgyvendina personalo valdymo politiką Informatikos ir ryšių departamente, planuoja žmogiškųjų išteklių poreikį bei efektyvų jų panaudojimą;
 • planuoja Informatikos ir ryšių departamento lėšų poreikį bei vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą bei užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Informatikos ir ryšių departamente;
 • organizuoja Informatikos ir ryšių departamento turto valdymą, apskaitą ir inventorizaciją;
 • vykdo asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente, taikant „vieno langelio“ principą;
 • atlieka Informatikos ir ryšių departamente parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinę ekspertizę, kontroliuoja, kad šie projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėjas Augustinas Zeirys 354
Vyriausiasis specialistas Aurelijus Leipus A3
Vyriausioji specialistė Aušra Ozolinia A3
Vyriausioji specialistė Rasa Būdienė 109
Vyriausiasis specialistas Žydrūnas Kviklys 109
Projektų administratorius Algirdas Šakalys A3
 • pagal kompetenciją įgyvendina valstybės informacinių išteklių valdymo politiką naudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas vidaus reikalų srityje;
 • koordinuoja Informatikos ir ryšių departamento valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų kūrimo ir plėtros informacinių technologijų, ryšių ir kitų projektų vykdymą;
 • organizuoja Informatikos ir ryšių departamento strategijos formavimo bei veiklos planavimo procesus, vykdo departamento skyrių veiklos rezultatų stebėseną ir analizę;
 • kontroliuoja Informatikos ir ryšių departamento prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planų vykdymą ir rengia ataskaitas.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Renata Mačiulevičienė 358
Skyriaus patarėjas Valentinas Kraujalis 246
Vyriausioji specialistė Violeta Križanauskienė 407
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Darius Jelinskij 246
 • rengia departamento informacijos saugos politiką reglamentuojančius teisės aktus bei vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų, kurių pagrindinis tvarkytojas yra departamentas, saugos politikos teisės aktus;

 • vykdo vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių, kurių saugos įgaliotiniais paskirti skyriaus valstybės tarnautojai, saugos politikos įgyvendinimo priežiūrą;

 • koordinuoja departamento Informacijos saugos valdymo sistemos nuostatų įgyvendinimą vadovaujantis ISO/IEC 27001:2013 ir LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartų reikalavimais, atstovauja departamentą vykdant sertifikacinius ir priežiūros auditus;

 • teisės aktų nustatyta tvarka kasmet organizuoja informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimą bei rengia atitikties vertinimo ataskaitas, trūkumų šalinimo planus;

 • teisės aktų nustatyta tvarka kasmet organizuoja vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių rizikos vertinimą bei rengia rizikos vertinimo ataskaitas, rizikos valdymo planus;

 • vykdo vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną, analizuoja saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo būklę, rengia išvadas ir pasiūlymus departamento direktoriui, Vidaus reikalų ministerijai dėl saugos atitikties tobulinimo;

 • derina valstybės informacinių išteklių saugos ir kibernetinio saugumo sričių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

 • konsultuoja vidaus reikalų srities informacinių išteklių valdytojų ir tvarkytojų atstovus, saugos įgaliotinius, departamento administracijos padalinių specialistus elektroninės informacijos saugos klausimais, teikia metodinę pagalbą saugos politikos įgyvendinimo klausimais.

Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Virginija Raudonienė 305
Skyriaus patarėja Daiva Bukauskienė 305
Informacinių technologijų sistemų administratorius Saulius Šimukauskas 305
 • plėtoja ir tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą;
 • analizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų poreikius;
 • analizuoja viešojo sektoriaus personalo valdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus ir teikia siūlymus dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros;
 •  analizuoja informacinių technologijų naujoves ir teikia siūlymus dėl naujų technologijų taikymo Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėse sistemose;
 •  analizuoja patirtį viešojo sektoriaus personalo valdymo klausimais, dalyvauja kuriant viešojo sektoriaus personalo valdymo standartus, teikia pasiūlymus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimo klausimais;
 •  atlieka su viešojo sektoriaus personalo valdymu susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;
 •  vykdo viešojo sektoriaus personalo valdymo gerosios patirties sklaidą, panaudojant informacines ir komunikacines technologijas;
 • dalyvauja rengiant susitikimus, kuriuose aptariamos viešojo sektoriaus personalo valdymo aktualijos, su personalo valdymo/tvarkymo specialistais;
 • pagal kompetenciją rengia Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros investicijų projektus (galimybių studijas) ir paraiškas jų finansavimui gauti;
 • pagal kompetenciją rengia reikalavimus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros pirkimo dokumentus (kvalifikacinius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus);
 • rengia ir derina Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutarčių projektus, administruoja sudarytas Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis, pagal kompetenciją užtikrina Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros sutarčių įgyvendinimą;
 • koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina Europos sąjungos finansuojamus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros projektus;
 • vertina viešojo sektoriaus personalo valdymo procesų automatizavimo poreikius bei jų įgyvendinimo galimybes;
 • konsultuoja Departamento ir kitų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • organizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų mokymus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus, formuoja Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamus užsakymus išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Romualda Jakelienė 350
Vyriausioji specialistė Justina Šarkuvienė 148
Programinės įrangos kūrėjas Donatas Gavėnas 148
Programinės įrangos kūrėjas Stasys Pagojus
Informacinių technologijų sistemų administratorius Dalius Požėla 148
Informacinių technologijų sistemų administratorius Simas Vengris 148
Informacinių technologijų sistemų administratorius Nijolė Martinkėnienė 148
Kompiuterių sistemų analitikas Valentinas Raginis 148
Kompiuterių sistemų analitikas Daniel Pašulevič 148
Programinės įrangos testuotojas Karolis Kondrotas 148
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą;
 • pagal kompetenciją atlieka vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų projektavimo ir programavimo darbus;
 • nustato vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informaciniuose sistemose tvarkomos informacijos teikimo suinteresuotiems įstaigoms technines-programines priemones ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • sprendžia Informatikos ir ryšių departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėjas Jonas Ignatavičius 250
Skyriaus patarėjas Viktoras Kaluževičius 142
Kompiuterių sistemų administratorius Justinas Mačionis 250R
Kompiuterių sistemų administratorius Saulius Matelionis
Kompiuterių sistemų administratorius Imantas Vasilavičius 252R
Kompiuterių sistemų administratorius Rimas Šliumba
Kompiuterių sistemų administratorius Mantas Lenza
Kompiuterių sistemų administratorius Alikas Jakimovas
Kompiuterių sistemų administratorius Andrius Urmonas 251R
Kompiuterių sistemų administratorius Giedrius Kazlauskas
Duomenų bazių administratorius Vaidas Jasonis 252R
Duomenų bazių administratorius Viktor Dordzik 252R
Sistemų administratorius Algimantas Stapčinskas 251R
 • įgyvendina valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
 • įgyvendina Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių (toliau – informacinė sistema) ir telekomunikacijų saugos politiką;
 • administruoja techninę ir sisteminę programinę įrangą, skirtą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
 • administruoja Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomas:
  • informacines sistemas, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas, užtikrina jų tarpusavio sąveiką, bei sąveiką su kitais valstybės, žinybiniais registrais ar informacinėmis sistemomis;
  • elektroninio pašto sistemas, užtikrina kokybišką elektroninio pašto paslaugų teikimą elektroninio pašto paslaugų naudotojams;
  • interneto ir intraneto svetaines;
 • atlieka administruojamų informacinių sistemų, kitų informacinių išteklių programinės įrangos bei duomenų rezervinių kopijų darymą nustatytais terminais.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėjas Donatas Kalvaitis 149
Skyriaus patarėjas Saulius Kalpokas
Kompiuterių sistemų administratorius Arminas Žvirblis 136
Kompiuterių sistemų administratorius Juozas Baubonis 136
Informacinių technologijų sistemų administratorius Romualdas Šaulys 142
Informacinių technologijų sistemų administratorius Tadeušas Tyminskis 151
Kompiuterių sistemų inžinierius Andrius Juozas Paliušis 151
Kompiuterių sistemų specialistas Rolandas Šikšnelis 136
Kompiuterių sistemų specialistas Darius Lemešis 136
Kompiuterių sistemų specialistas Edvinas Karalis 136
Kompiuterių sistemų specialistas Adolfas Serapinas 136
Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius Rolandas Karpičius 136
Vyresnioji specialistė Neris Simanonytė 138
Vyresnioji specialistė Kristina Bundzienė 138
Vyresnioji specialistė Jevgenija Rozepal 138
Vyresnioji specialistė Lidija Petrova 138
Vyresnioji specialistė Genė Baukienė 138
Vyresnioji specialistė Viktorija Kabak 138
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – informacinės sistemos), kitų informacinių išteklių tvarkymą ir plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą;
 • vykdant Informatikos ir ryšių departamento, kaip valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrina informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas.
 • 24/7 darbo laiko režimu atlieka informacinių sistemų, kitų informacinių, taip pat  telekomunikacinių išteklių stebėseną, užtikrindamas techninės, programinės ir telekomunikacinės įrangos gedimų, sutrikimų ar kitų incidentų (toliau – ITT incidentai) prevenciją, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;
 • 24/7 darbo laiko režimu priima informacinių sistemų ir kitų informacinių, taip pat telekomunikacinių išteklių naudotojų kreipinius dėl ITT incidentų, analizuoja ir registruoja juos ITT pagalbos posistemėje, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus patarėjas Algimantas Saugėnas 107
Vyriausioji specialistė Vaidutė Launagienė 109
Tinklo analitikas Vilius Vaitkus 103
Tinklo administratorius Almantas Venckus 108
Tinklo administratorius Ramūnas Rulevičius 108
Tinklo administratorius Vilius Dereškevičius 103
Telefono ryšio inžinierius Alina Rulevičienė 103
Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius Viktoras Žučenka 102
Radijo ryšio inžinierius Donatas Kondrotas 101
Radijo ryšio inžinierius Ramūnas Bakšys 105
Radijo ryšio inžinierius Vytautas Rimkevičius 105
Radijo ryšio technikas Jurijus Iljinas 101
Paslaugų administratorius Jolanta Makauskienė 107
 • įgyvendina valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines telekomunikacijų technologijas Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) bei Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (kartu toliau – Tinklai) tvarkymą ir plėtrą, Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro srities įstaigose tvarkomų vietinių telekomunikacijų tinklų tvarkymą ir plėtrą, jų technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką;
 • užtikrina Tinklų ir jais perduodamos informacijos saugą;
 • užtikrina VRTT sujungimus su Centrinės Šengeno, Vizų ir kitų užsienio valstybių informacinių sistemų naudojamais tinklais, kitais valstybės institucijų ir įstaigų telekomunikacijų tinklais bei viešaisiais telekomunikacijų tinklais;
 • užtikrina duomenų perdavimo, interneto, telefoninio ryšio ir skaitmeninio mobilaus radijo ryšio (toliau – telekomunikacijų) paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms bei kitiems paslaugų  gavėjams.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus vedėja Neringa Rukšėnienė 352
Skyriaus patarėja Violeta Žilinskienė 140
Vyriausioji specialistė Jurgita Vaičiulienė 144
Vyriausioji specialistė Janina Gudonė 140
Vyriausioji specialistė Gelena Nedoltovskaja 145
Vyriausioji specialistė Ala Ogilbienė 144
Vyriausiasis specialistas Pavel Korotkich 144
Vyriausiasis specialistas Saulius Riauba 104
Vyresnioji specialistė Milda-Ona Trinkūnienė 147
Kompiuterių sistemų specialistas Gintautas Kirdeikis 406
Vyriausioji specialistė Danguolė Bikmanaitė 147
Vyriausioji specialistė Liusia Kundrotienė 145
Vyresnioji specialistė Svetlana Bril 406
Vyresnioji specialistė Liudmila Fedotenkova 145
Vyresnioji specialistė Tatjana Glušakova 145
Vyriausioji specialistė Iraida Purlienė 406
Vyresnysis specialistas Zigmantas Macijauskas 145
Specialistė Danguolė Bareikienė 147
 • vykdo Informatikos ir ryšių departamentui priskirtas Administracinių nusižeidimų registro, Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Habitoskopinių duomenų registro, Užsieniečių registro tvarkytojo funkcijas, susijusias su duomenų tvarkymu (įrašymas, teikimas, analizė, statistikos rengimas ir kt.), duomenų kokybe, vientisumu ir integralumu, šių registrų nuostatuose nustatyta tvarka;
 • rengia duomenų teikimo sutarčių dėl kitų institucijų valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų, kurie būtini Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijoms vykdyti ar vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų sąveikai užtikrinti, gavimo į Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinį duomenų banką;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informacinėse sistemose tvarkomus duomenis, ar jų pagrindu parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją bei statistines ataskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • išduoda Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Administracinių nusižengimų registro pažymas (išrašus) pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • rengia ir viešai skelbia oficialiąją statistiką apie nusikalstamas veikas pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtintą kasmetinę Oficialiosios statistikos darbų programą.
Pareigos Vardas, pavardė Tel.: Kabineto nr.
Skyriaus patarėja Rima Žvinienė 301
Vyriausioji specialistė Nelė Zuj 312
Vyriausioji specialistė Eglė Matuizienė 312
Vyriausioji specialistė Lina Sviščiauskaitė 413
Vyriausiasis specialistas Saulius Klovas 301
Vyriausioji specialistė Valentina Zagorskienė 401
Vyriausioji specialistė Nijolė Perednienė 301
Vyriausioji specialistė Audinga Tolvaišaitė 301
Vyriausioji specialistė Jovita Jankoit 301
Vyriausioji specialistė Gitana Norkūnienė 301
Vyriausioji specialistė Edita Kiudienė 301
Vyriausioji specialistė Rima Afanasjeva 409
Vyriausioji specialistė Irena Vasiljevienė 301
Vyriausioji specialistė Jelena Popova 301
Vyriausioji specialistė Laima Sakalauskienė 401
Vyriausioji specialistė Giedrė Kavarskienė 401
Vyriausioji specialistė Nijolė Markūnaitė 409
Vyresnioji specialistė Danguolė Paliokienė 405
Vyresnioji specialistė Liubovė Triščeikina 401
Vyresnioji specialistė Ilona Počopko 301
Vyresnioji specialistė Jolanta Kosteva 401
Specialistė Eglė Dobužinskaitė 409
Specialistė Rasa Bandzevičiūtė 405
Specialistė Asta Pipirienė 409
Specialistė Tatjana Lanevskaja 301
Specialistė Rima Audronė Sviščiauskienė 401
Specialistė Lilija Jonelienė 401
 • užtikrina tinkamą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – Registras) valdymą ir tvarkymą;
 • užtikrina keitimąsi Registro duomenimis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis;
 • užtikrina Registro išrašų ir Registro duomenų pagrindu parengtų pažymų, kitų dokumentų, susijusių su Registro duomenų teikimu, rengimą bei teikimą teisės aktų nustatyta tvarka Registro duomenų gavėjams – Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • įrašo duomenis į Registro duomenų bazę apie Lietuvos Respublikos piliečiams priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius užsienio šalyse, gautus per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) arba paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, vadovaudamasis tų šalių pateiktais duomenimis ir dokumentais.
Dėmesio! Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių, pvz.: [email protected]
Paskutinė atnaujinimo data: 2019 02 25