Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apsaugos pareigūne 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 5V-7 paskirta Renata Mačiulevičienė, departamento Informacijos saugos skyriaus vedėja.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis, jei turite klausimų, susijusių su savo asmens duomenų tvarkymu departamente ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Renata Mačiulevičienė Tel. (8 5) 271 8819 El. p. ird.dap@vrm.lt Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

Asmens duomenų tvarkymo Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos apimtį ir tikslą, asmens duomenų saugojimo priemones, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisių ir jų įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato:

[[#ex]]

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo / Įsakymas / 2015 m. birželio 19 d. Nr. 5V-31 (2021 m. birželio 15 d. Nr. 5V-58 redakcija)

Įsakymas ir tvarkos aprašas


Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“ / Įsakymas / 2020 m. spalio 23 d. Nr. 5V-111

5V-111

[[#ex]]

Nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Tel. (8 5) 212 7532, (8 5) 279 1445 El. p. L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius https://www.ada.lt