Skip to main content

Tai vidinių sienų neturinti valstybių teritorija, pavadinta Šengeno miesto Liuksemburge vardu, kuriame buvo pasirašytas Šengeno susitarimas. Lietuva Šengeno erdvės nare tapo 2007 m.

Šengeno erdvė: kelionės Europoje be vizų ir pasienio kontrolės

[[#ex]]

Šengeno susitarimas

1985 m. birželio 14 d. penkios valstybės narės: Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Vokietija ir Prancūzija pasirašė Šengeno susitarimą dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Šengeno susitarimas), kurio tikslas buvo panaikinti asmenų, valstybių narių piliečių, kertančių bendras sienas, kontrolę ir palengvinti transporto ir prekių judėjimą. Po kelių metų kitos valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, prisijungė prie Šengeno susitarimo. Dvi valstybės (Norvegija ir Islandija), kurios nėra valstybės narės, taip pat prisijungė prie Šengeno susitarimo.


Šengeno konvencija

1990 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo), kuri yra Šengeno informacinės sistemos įkūrimo pagrindas ir palengvina laisvo judėjimo principo įgyvendinimą, įkuriant Šengeno erdvę.

Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo


Šengeno informacinė sistema

Šengeno informacinė sistema yra didžiausia informacinė sistema Europoje, kurioje tvarkomi asmens duomenys visuomenės saugumo užtikrinimo tikslais.

Šengeno informacinė sistema (toliau – SIS) buvo įsteigta tarpvyriausybine iniciatyva pagal Šengeno konvenciją, o dabar integruota į ES sistemą. Šioje informacinėje sistemoje tvarkoma informacija apie asmenis, kurie galėjo dalyvauti darant sunkius nusikaltimus arba neteisėtai įvažiavo (bandė įvažiuoti) į Šengeno erdvės valstybes  arba neturi teisės gyventi ES. Joje taip pat yra perspėjimai apie dingusius asmenis, ypač vaikus, taip pat informacija apie tam tikrus daiktus, pavyzdžiui, banknotus, transporto priemones, šaunamuosius ginklus ir tapatybės dokumentus, kurie galėjo būti pavogti, neteisėtai pasisavinti ar dingę. Informacija, įvesta nacionalinių valdžios institucijų į SIS, yra perduodama per centrinę sistemą visoms Šengeno valstybėms.

2013-04-09 pradėjo veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (toliau – SIS II), kuri papildyta naujomis funkcijomis, pvz., galimybe įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudus ir nuotraukas), naujo tipo perspėjimus (dėl pavogtų orlaivių, laivų, konteinerių, mokėjimo priemonių) ar galimybe susieti skirtingus perspėjimus (pavyzdžiui, perspėjimas dėl asmens ir dėl transporto priemonės). Be to,  SIS II sistemoje Europos arešto orderiai tiesiogiai siejami su perspėjimais dėl ieškomų suimti, perduoti arba išduoti asmenų: taip kompetentingoms institucijoms lengviau ir greičiau užtikrinti būtinus tolesnius veiksmus. SIS II sudaro centrinė sistema, ES valstybių narių nacionalinės sistemos ir ryšių infrastruktūra tarp centrinės ir nacionalinių sistemų.

Stiprinama Šengeno informacinė sistema (infografikas)

 

SIS II - 2018 ANNUAL STATISTICS / FACTSHEET. MARCH 2019

SIS II – 2018 Statistics / February 2019 


Teisės aktai

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (toliau – Reglamentas)

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (toliau – Tarybos sprendimas)

N.SIS Nuostatai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“


Kurios institucijos turi prieigą prie SIS II duomenų?

Prieiga prie SIS II yra ribota. Prieigą turi tik nacionalinės už sienų kontrolę atsakingos institucijos, policijos, muitinės, teismų, vizų ir transporto priemonių registracijos tarnybos. Šios institucijos gali naudoti SIS II duomenis tik tiek, kiek joms reikia specifinėms užduotims atlikti. Europos institucijos EUROPOLAS ir EUROJUSTAS taip pat turi ribotas prieigos teises.

Nuoroda:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:226:TOC


Kaip užtikrinama asmens duomenų apsauga?

Institucijos kiekvienoje šalyje naudojančios SIS II yra įpareigotos tikrinti informacijos, kurią įveda į sistemą, kokybę. Šengeno erdvėje yra griežti duomenų apsaugos reikalavimai. Jei duomenys apie asmenį yra saugomi, tas asmuo turi teisę prašyti prieigos prie šių duomenų ir įsitikinti, kad jie yra teisingi ir teisėtai įvesti. Jei taip nėra, asmuo turi teisę prašyti, jog duomenys apie jį būtų ištaisyti ar ištrinti. Suteikti prieigą gali būti atsisakoma tik tada, kai tai būtinai reikalinga teisėtos užduoties, susijusios su užklausa, vykdymui ir kitų asmenų teisių ir laisvių gyvenimui.

Asmens duomenų apsauga Šengeno informacinėje sistemoje: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba, arabų kalba.

Kaip užtikrinama teisėtai kertančių Šengeno valstybių sienas asmenų apsauga, jeigu jų tapatybę pasisavina asmuo, susijęs su nusikaltimu ar nelegaliu įvažiavimų į Šengeno erdvę?

Kartais netikra tapatybė panaudojama vykdant nusikaltimus ar bandant įvažiuoti ar pasilikti Šengeno erdvėje. Toks neteisėtas panaudojimas įtraukia pamestus ar pavogtus tapatybės dokumentus. Jei susiklosčius tokiai situacijai gaunama užklausa, įvesta į SIS II, tai gali sukelti sunkumų nekaltam asmeniui, kurio tapatybė buvo pavogta. Tačiau yra naudojamos konkrečios procedūros, kad būtų užtikrinta nekaltų asmenų interesų apsauga.


Nacionalinė priežiūros institucija

Nacionalinės priežiūros institucijos paskirtis – vykdyti nepriklausomą jų teritorijoje vykdomo SIS II asmens duomenų tvarkymo ir iš jų teritorijos vykdomo SIS II asmens duomenų perdavimo teisėtumo ir tolimesnio keitimosi papildoma informacija bei jos tvarkymo teisėtumo stebėseną.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskirta atsakinga už nepriklausomą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo nacionalinėje SIS patikrinimo atlikimą. Viena iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos funkcijų – vykdyti nacionalinės SIS asmens duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę.

Šengeno priežiūros koordinavimo grupė

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją:

A. Juozapavičiaus g. 6
LT-09310 Vilnius
Lietuva
Tel. + 370 5 271 2804
Faks. + 370 5 261 9494

https://www.ada.lt


Institucijos, atsakingos už Šengeno konvencijoje įtvirtintų funkcijų vykdymą:

Vidaus reikalų ministerija
https://vrm.lrv.lt/

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
https://policija.lrv.lt/

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius
https://policija.lrv.lt/

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.migracija.lt/

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.pasienis.lt/

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
https://www.ird.lt/

Užsienio reikalų ministerija
https://www.urm.lt/


Naudingos nuorodos:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

[[#ex]]

Daugiau informacijos naujienų archyve

Dokumentai